Algemene voorwaarden


ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

Doorzaam biedt het webportal www.doorzaamvergoedingenportal.nl aan onder toepasselijk verklaring van de volgende bepalingen en voorwaarden.

 

Lees deze algemene bepalingen en voorwaarden zorgvuldig door voordat je vergoedingen in de webportal gaat aanvragen en het webportal hiervoor gaat gebruiken. Je kunt alleen wanneer je afdraagt aan Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) gebruik maken van de Doorzaam vergoedingen. Tevens zijn op de diverse vergoedingen en tijdvakken specifieke voorwaarden van kracht. Door dit webportal te gebruiken, aanvaardt u deze bepalingen en voorwaarden alsmede de specifieke voorwaarden behorende bij de vergoedingen..

 

De bepalingen en voorwaarden van dit webportal zijn gericht aan gebruikers in Nederland. Gebruik van de webportal door gebruikers gevestigd buiten Nederland is niet toegestaan.

Gedragscode

§  Gebruiker zal dit webportal of het materiaal van het webportal niet gebruiken voor illegaal of niet toegestaan gebruik.

§  Gebruiker zal het gebruik van het webportal van een andere gebruiker niet beperken of een andere bezoeker het websitegebruik niet ontzeggen, inclusief, maar niet beperkt tot, middelen als "hacking" of andere acties die het webportal verstoren.

§  Gebruiker zal degenen van wie de accounts beëindigd zijn, niet toestaan deze website te gebruiken met uw gebruikersnaam of wachtwoord.

§  Gebruiker zal enig gedeelte van het webportal niet wijzigen, in licentie geven, vertalen, verkopen, overdragen, nabouwen, of demonteren.

§  Gebruiker zal de software of functionaliteit van het webportal niet manipuleren, inclusief maar niet beperkt tot, het overdragen of plaatsen van software of ander materiaal op deze website dat virussen, Trojaanse paarden of anders bevat die het systeem, de gegevens of de informatie kunnen beschadigen, onderscheppen of onteigenen.

§  Gebruiker zal geen informatie over bezoekers van dit webportal verkrijgen of verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Gebruik van het webportal

§  Gebruiker heeft zich geregistreerd als deelnemend partij op het opleidingsportal.

§  Gebruiker levert conform de algemene bepalingen en voorwaarden van de vergoedingen, relevante bescheiden inzake administratieve verantwoording aan.

§ De betreffende deelnemer is voor invoer van zijn of haar persoonsgegevens op de hoogte van het feit dat deze worden ingevoerd en is hiermee akkoord.

§ Gebruiker levert documenten aan zonder BSN, tenzij het een ESF vergoeding betreft. 

§  Gebruiker kan de status van zijn dossier bekijken via het webportal.

 

Aansprakelijkheid

§  Gebruiker sluit de mogelijkheid om Doorzaam aansprakelijk te stellen voor eventuele tekortkomingen in haar werkzaamheden of in de werking van de door haar gebruikte apparatuur of applicaties volledig uit.

§  Doorzaam en Gebruiker sluiten overdraagbaarheid van enige vordering van Gebruiker op Doorzaam uit.

§  Doorzaam is noch ten opzichte van Gebruiker noch ten opzichte van derden aansprakelijk voor schade

§  Indien de Gebruiker de verplichtingen uit het gebruik van het webportal zoals beschreven in deze algemene bepalingen en voorwaarden niet nakomt of indien Doorzaam gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Gebruiker zijn verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen, is het Bestuur van Doorzaam bevoegd om Gebruiker de toegang tot het webportal te ontzeggen en bevestigingen van aanmelding te annuleren.

Vrijwaring

§  Gebruiker vrijwaart Doorzaam voor alle aanspraken door wie dan ook op basis van het project waarvoor een vergoeding is gevraagd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

§  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

§  De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting van alle anderen bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

 

Bezig met laden een ogenblik geduld a.u.b.